Wednesday, October 21, 2020
Home IELTS SPEAKING

IELTS SPEAKING

IELTS SPEAKING: TOPIC SHOPPING

TOPIC 13: SHOPPING PART 1 - TOPIC SHOPPING Question1. Do you often go shopping for personal items?

IELTS SPEAKING: CHỦ ĐỀ – ADVICE – CHOICES – DECISIONS

CHỦ ĐỀ 12 - ADVICE – CHOICES – DECISIONS Part 1 – ADVICE – CHOICES – DECISIONS

GIẢI ĐỀ TOPIC SPEAKING TOPIC PEOPLE

Giải đề chung  01 – Người nổi tiếng There have been people who have been successful in the eyes...

IELTS SPEAKING: TOPIC PEOPLE

TOPIC 11: PEOPLE PART 1 – TOPIC PEOPLE Question 1. Are your friends mostly your age or...

IELTS SPEAKING: TOPIC MUSIC

TOPIC 10 MUSIC PART 1- TOPIC MUSIC Question 1 Do you often sing? •         ...

IETLS SPEAKING: TOPIC BUILDINGS

TOPIC 9: BUILDINGS PART 1 – TOPIC BUILDINGS Question 1:  Are you living in a house or...

IELTS SPEAKING: TOPIC FOODS

TOPIC 8: FOODS PART 1 – TOPIC FOODS Question 1: What is the special foods in...

IETLS SPEAKING TOPIC: LANDSCAPES

TOPIC 7: LANDSCAPES PART 1 – TOPIC LANDSCAPES Question1. Do you like travelling?

IELTS SPEAKING: TOPIC GIFT

PART 1- TOPIC GIFT Chỉ có 02 câu. Question 1: What kinds of...

IELTS SPEAKING: TOPIC MOVIES AND BOOKS

TOPIC 4: MOVIES AND BOOKS PART 1 – MOVIES AND BOOKS Question 1: Do you...

IELTS SPEAKING: TOPIC SWIMMING – SPORT

TOPIC 3: SWIMMING - SPORTS  PART 1.  Topic ielts speaking swimming sport Câu 1. Do you often...

IELTS SPEAKING: TOPIC STUDY AND JOB

TOPIC: STUDY/ JOBS Part 1 study and job topic Câu 1. Are you a student or...

Most Read

CÁCH LÀM DẠNG BÀI PIE CHART (BIỂU ĐỒTRÒN) TRONG TASK 1

Từng lát cắt mà bạn thấy gọi là PHẦN ( tiếng anh: Share =...

CHỦ ĐỀ NGÔN NGỮ – LANGUAGES

CHỦ ĐỀ NGÔN NGỮ - LANGUAGES MỤC I. TỪ VỰNG CẦN NHỚ 

TỪ VÀ MẪU TRONG BÀI TASK 1

1.1 Biến thiên  Tăng lên  ❖ Go up ❖ Increase ❖ Climb (trèo) ❖ Rise ❖...

CÁC MẪU câu ĂN ĐIỂM TRONG TASK 1 (ĐIỂM NHẤN LẤY ĐIỂM)

Đây là các mẫu câu/ từ vựng mang tính văn học và nghệ thuật nhân bản, đôi khi bạn dùng chèn vào...